Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie

RODO - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Inspektor Ochrony Danych p. Justyna Bruch- kontakt: justyna.bruch@konin.um.gov.pl , tel. 63 240 11 77

Zastępca Inspektora Ochrony Danych p. Marika Tomaszewska- Nowicka - kontakt: marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl , tel. 63 240 11 77

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie  reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie ul. Szarotki 1, tel. 63 245 00 70, e-mail: przedszkole16@edu.konin.pl
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, e-mail: justyna.bruch@konin.um.gov.pl
  2. Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych  i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                        i opiekuńczej.

Placówka przetwarza również, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.

 1. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków placówka przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawach:

a)       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

b)      Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.)

c)       Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 868 ze zm.)  

d)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.)

e)      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1050 ze zm.)

f)        oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 r., poz. 1646 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2022 r., poz. 1914).

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest również zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.   

 1. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 2. Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w przedszkolu (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane
 4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.  
 5. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.  
  1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne podhttps://uodo.gov.pl/p/kontakt
 1. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole 16 im. Jana Brzechwy w Koninie
Data utworzenia:2018-05-26
Data publikacji:2018-05-26
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Derdzińska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:2662

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-04-12 15:50:41Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuRODO - klauzula informacyjna
2022-02-14 10:30:13Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuRODO - klauzula informacyjna
2021-10-19 11:25:29Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuRODO - klauzula informacyjna
2019-07-08 19:57:55Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuRODO - klauzula informacyjna