Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 do Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie, ul. Szarotki 1

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nabywca – Miasto Konin, 62-500 Konin, Plac Wolności 1, NIP – 665-28-99-834

Odbiorca – Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy, 62-502 Konin, ul. Szarotki 1

Zapytanie ofertowe do którego nie stosuje się przepisów Ustawy PZP poniżej kwot o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 do Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykaz artykułów spożywczych zawarty w załącznikach nr 2a – 2i do niniejszego zapytania ofertowego -  Formularz asortymentowo - cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo - cenowych.
 3. Zamówienie podzielone jest na 9 części, a Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na minimum 1 a maksimum na 8 części zamówienia.

Opis poszczególnych części zamówienia:

Cześć 1 – Pieczywo – dostawa codzienna, w godzinach 500 – 615. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do niniejszego zapytania cenowego.

CPV - 15810000-9

Część 2 – Warzywa i owoce świeże - dostawa codzienna, w godzinach 600 – 730. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2b do niniejszego zapytania cenowego.

CPV – 15300000-1

Część 3 – Produkty mleczarskie - dostawa codzienna w godzinach 500 – 615. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2c do niniejszego zapytania cenowego.

CPV – 15500000-3

Część 4 – Produkty spożywcze - dostawa codzienna, w godzinach 800 – 1200. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2d do niniejszego zapytania cenowego.

CPV – 15800000-6

Część 5 – Warzywa, owoce i ryby mrożone – dostawa w zależności od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie 2 razy w tygodniu, w godzinach 700 – 1100. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2e do niniejszego zapytania cenowego.

CPV – 15331170-9, 15333000-1, 15220000-6

Część 6 – Jaja – dostawa raz w tygodniu, w godzinach 700 – 900. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2f do niniejszego zapytania cenowego.

CPV – 03142500-3

Część 7 – Mięso, drób i wędliny - dostawa w zależności od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie 5 razy w tygodniu, w godzinach 600 – 730. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2g do niniejszego zapytania cenowego.

CPV – 15100000-9, 15112000-6, 15131130-5

Część 8 – Soki owocowo-warzywne - dostawa w zależności od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie 1 razy w tygodniu, w godzinach 700 – 830. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2h do niniejszego zapytania cenowego.

CPV – 15320000-7

Część 9 – Woda mineralna - dostawa w zależności od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie 2 razy w miesiącu, w godzinach 800 – 1200. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2i do niniejszego zapytania cenowego.

CPV – 15981000-8

 

 1. Zamawiający informuje, że wykaz artykułów zawarty w formularzu asortymentowo – cenowym (załączniki nr 2a-2i) nie stanowią katalogu zamkniętego, zastrzega się prawo do jego modyfikacji w zależności od nieprzewidzianych wcześniej potrzeb. 
 2. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb, a gwarantowana ilość artykułów to 60% artykułów wymienionych w załącznikach nr 2a – 2i - Formularzu asortymentowo - cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.
 3. Dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu ilościowo – wartościowego danej części zamówienia w przypadku, gdy po stronie Zamawiającego wystąpi taka potrzeba, a jego możliwości finansowe na to pozwolą.
  1. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy:
   1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i opinią Sanepidu na własny koszt w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
    Zamawiającego.
   2. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru.
   3.  Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.
   4. Towar świeży,  I gatunku, najwyższej jakości dopuszczony do obrotu zgodnie
    z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia,
    z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie.
   5. e.       Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz składników występujących w środku spożywczym, termin przydatności do spożycia.
   6. Dostawy ( w tym  rozładunek ) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego – pomieszczenie z tyłu budynku przedszkola (wjazd od ul. Konwaliowej) w godzinach ustalonych w zawartej umowie.
   7. Zamówienie składane będą telefonicznie w dniu poprzedzającym dostawę.
   8. Dostawa towaru będzie dokonywana partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego. Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w trybie pilnym od zgłoszenia. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości czy niedostarczenia towaru, a także nie dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy we wskazanym terminie – Zamawiający w w/w okolicznościach ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej . Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
   9. Do każdej dostawy Wykonawca dołącza dokument WZ lub Fakturę
   10. Opakowania wypożyczone są Zamawiającemu nieodpłatnie lub wliczone w cenę towaru.
   11. Od momentu dostawy towaru do magazynu Zamawiającego, koszty w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia ( w tym koszty przechowywania, koszty przetworzenia, koszty wywozu odpadów) są kosztami Zamawiającego, jednakowymi dla wszystkich Wykonawców.

 

Wykonawca gwarantuje że dostarczone artykuły żywnościowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami :

1)      Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych odsprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach zawartość cukrów, sodu/soli oraz tłuszczy w produktach nie powinna przekraczać wartości wykazanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu (Dz. U.2016  poz.1154).

2)      Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 285 z póź. zmn.).

3)      Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Ray (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.

4)      Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych  Dz. U. z 2020 r. poz. 285. wraz z aktami wykonawczymi.

5)      Dyrektywami i Rozporządzeniem UE w szczególności Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Higieny środków spożywczych (Dz. Urz UE L 139 z 30.04.2004 r.str 1) ;Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne rozdz.1 3,t 34 str.319).

6)      Rozporządzeniem WE NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 Kwietnia 2004 r ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spozycia przez ludzi (DZ.U. L139 z 30.04.2004 , str.55 z  , z późn. zm) Dz. Urz UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 3,t45 str. 75 , z poźn. zm).

7)      Rozporządzeniem (WE  178/2002  Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 28 stycznia 2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego , powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r z poen. zm: Dz. U. UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 15, t6, str. 463 , z poźn. zm.).

8)      Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz. U. z 2020 r., poz. 285 z późn. zm.).

I przedstawi na żądanie Zamawiającego  stosowne dokumenty.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2022  do 31.12.2022r  z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane w okresach przebywania dzieci w przedszkolu.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, art. 112 Ustawy PZP dotyczące:
  1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - załącznik nr 3 – Oświadczenie.
  2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - załącznik nr 3 – Oświadczenie.
  3. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - załącznik nr 3 – Oświadczenie.
  4.  Nie podlegają wykluczeniu na podst. Art. 108 Ustawy PZP z 2021 r. - załącznik nr 3 – Oświadczenie.
  5. Posiadania minimum 3 letniego doświadczenia w dostawie artykułów żywnościowych do placówek oświatowych -  załącznik nr 3 – Oświadczenie.
  6. Do oferty Wykonawca składa Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, aktualne na dzień składania ofert.
  7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 2 powyżej.
  8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 2 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy dostarczyć do dnia 28 grudnia 2021 r.  do godz. 1000  z dopiskiem „ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – CZĘŚĆ NR … ”.

- w formie papierowej do siedziby przedszkola - Konin, ul. Szarotki 1, pokój nr 2,

- w formie elektronicznej na adres – ksiegowosc@przedszkole16.konin.pl

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29 grudnia 2021 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na BIP przedszkola w kolejnym dniu roboczym po godzinie 1000. Dopuszcza się możliwość jego wydłużenia o czym Zamawiający poinformuje Oferentów.
 2. Oferty złożone po terminie, oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz oferty zawierające błędy arytmetyczne  nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, OTWARCIE OFERT

 1. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
 2. Oferent składa ofertę wyłącznie na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
 3. Nie dopuszcza się dokonywania przez Oferenta jakichkolwiek zmian merytorycznych w złożonych załącznikach. Formularz asortymentowo – cenowy dotyczący wybranej części zamówienia o którą ubiega się Oferent , który nie zostanie wypełniony w całości zostanie potraktowany jako niezgodny z treścią zapytania.
 4. Oferta powinna być:
  1. Opatrzona pieczątką firmową Oferenta.
  2. Posiadać datę przygotowania.
  3. Zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP
  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
  5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  6. Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  7. Całość oferty winna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, zaleca się, aby wszystkie strony formularza ofertowego (wraz z załącznikami) były ponumerowane i trwale spięte.
  8. Dokumenty złożone elektronicznie muszą mieć formę skanu w formacie PDF.
  9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  10. Oferta powinna zawierać:
   1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
   2. Formularz asortymentowo – cenowy właściwy dla danej części zamówienia  – załączniki nr 2a – 2i.
   3. Oświadczenie – załącznik nr 3.
   4. Upoważnienie, o którym mowa w pkt.4.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca określa cenę całkowitą za realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym ceny brutto oferty zawierającej należny podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny podane w ofercie winny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i podane w złotych polskich.
 3. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Wszystkie pozycje formularza asortymentowo - cenowego muszą zawierać cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto. Bardzo ważne, aby oferta zawierała wartość brutto wszystkich produktów (pozycja RAZEM), która to wartość stanowi cenę ofertową
 5. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 6. Wykonawca musi wycenić każdą pozycję formularza asortymentowo - cenowego (załączniki nr 2a – 2i). Wykonawca nie może zmieniać jednostek miar oraz  opisów w tabelach formularza asortymentowo – cenowego.


VIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

CENA 100%  WAGA 100 pkt.

1%= 1pkt.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób następujący:

KRYTERIUM CENA                                 CENA brutto najniższej oferty

                                        =  ……………………………………………………………………..X 100 pkt. X100%

                                                                 CENA brutto oferty badanej

 

P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium cena

 1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a w szczególności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).
 2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
 3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

IX. POSTANOWIENIA UMOWNE

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.
 2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa dostawy.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie z siedzibą w Koninie, ul. Szarotki 1, tel. 63-245-00-70, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Justyna Bruch, kontakt pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, tel. 63 240 11 77, e-mail: iod@konin.um.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Przedszkola Nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie, związanych z prowadzonym postępowaniem.
 4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Przedszkola Nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie dokonanie wyboru oferty oraz podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

XI. INNE POSTANOWIENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
 2. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

XII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Formularz asortymentowo – cenowy – załączniki nr  2a-2i.
 3. Oświadczenie – załącznik nr 3.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie
Data utworzenia:2021-12-20
Data publikacji:2021-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Derdzińska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:881