Sposób załatwiania spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedszkole Nr 16 w Koninie czynne jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.00

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  prawa:  dokumentację   kancelaryjną – wg  Instrukcji
kancelaryjnej;   dokumentację   kadrową   i   finansową   wg   odrębnych   przepisów

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

1.  Edukacja:
       zapisy do przedszkola 
       obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
       dzienniki zajęć przedszkola

2.  Sprawy administracyjne:
       pobieranie opłat za świadczenia przedszkola 
       wydawanie zaświadczeń 
       wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat
       za przedszkole

3. Sprawy kadrowe:
       sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

4. Sprawozdawczość:
       raporty 
       sprawozdania

5.  Archiwum:
       akta osobowe pracowników 
       dzienniki zajęć przedszkola 
       protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami 
       zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola 

6. Finanse przedszkola:
       sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane
       są organowi prowadzącemu lub organowi nadzorującemu.

Tryb załatwiania spraw:

1.  Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji,
     sprawy  organizacyjne,  wnioski,  skargi :  dyrektor  przedszkola  (w  godzinach
     pracy przedszkola)
2.  Odpłatność  za  przedszkole:  specjalista   w  ustalone  dni  każdego miesiąca
     (informacja na tablicy ogłoszeń oraz str. internetowej przedszkola)
3.  Bieżące    informacje   o      dziecku:     nauczycielki    poszczególnych     grup 
4.  Konsultacje   indywidualne   dla   rodziców:   nauczycielki  grup  wg  ustalonego
    terminarza (na tablicach informacyjnych grup)

Sprawy  można  załatwiać  ustnie lub pisemnie. 

Interesanci przyjmowani są w gabinecie dyrektora przedszkola.

Interesantów przyjmują:

  • dyrektor Ewa Derdzińska
  • wicedyrektor Urszula Drzewiecka

Podania, wnioski i pisma wysyłać można również na adres:

Przedszkole Nr 16
ul. Szarotki 1
62-502 Konin

lub e- mailem: przedszkole16@edu.konin.pl

Korespondencję przyjmuje dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności wicedyrektor.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole 16 im. Jana Brzechwy w Koninie
Data utworzenia:2016-02-16
Data publikacji:2016-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Derdzińska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Derdzińska
Liczba odwiedzin:2275

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-21 19:09:18Ewa DerdzińskaDodanie treści dokumentuSposób załatwiania spraw