Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja Dostępności

Przedszkole nr 16 im.Jana Brzechwy w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://przedszkole16.konin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-15-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-19.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie

Oświadczenie sporządzono dnia  2020-03-19.

Audytor

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Urszula Drzewiecka
adres e-mail – dyrektor@przedszkole16.konin.pl
numer telefon - 63 245 00 70.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1 ma siedzibę główną przy ulicy Szarotki1.
Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szarotki 1. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby dostać się do budynku, należy pokonać   2  stopnie, czworo drzwi wejściowych – otwieranych ręcznie. Przy 2 drzwiach wyjściowych na wysokości ok. 150 znajduje się przycisk zabezpieczający przed samodzielnym opuszczeniem budynku przez dzieci.  Informacji przy wejściu głównym udziela upoważniony przez dyrektora pracownik administracji . W gabinecie dyrektora przedszkola jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, wyjście, teren wokół przedszkola oraz hol dolny i górny wraz z korytarzami. Budynek składa się z 2 kondygnacji,  w budynku i na każdym poziomie znajduje się hol (parter ,1 piętro). Aby dostać się na hol 1 piętra należy pokonać 22 schodów. W budynku nie ma windy. Pochylnia znajduje się przy wejściu do przedszkola. Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie przedszkola znajduje się parking dla pracowników przedszkola. W odległości 15 m znajduje się parking miejski z wydzielonymi  miejscami dla osób niepełnosprawnych..

Aplikacje mobilne

Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole 16 im. Jana Brzechwy w Koninie
Data utworzenia:2016-02-15
Data publikacji:2016-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2861

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-03-16 19:11:00AdministratorZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności
2022-03-23 07:38:05AdministratorZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności
2021-03-05 09:40:43AdministratorZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności
2020-03-19 17:43:12AdministratorZmiana treści dokumentu.Deklaracja dostępności